Bu bölümde; marka tescili ve markaya ilişkin diğer hizmetlerimiz hakkında bilgilere yer verilmektedir. Marka tescili veya diğer fikri ve sınai haklar konusunda sitemizde yer almayan hususlar için ya da daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen firmamızla irtibata geçmekten çekinmeyin!...

Marka Tescili

Marka Tescili hizmetine ilişkin işlemler; hostoky.NET'in de bağlı olduğu ana şirketimiz olan Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kendi bünyemizde yürütülmektedir. Dolayısıyla; dışa bağımlı olmadan sağlayabildiğimiz bu hizmetle, aynı gün içinde .com.tr domain tahsisi için gerekli Marka Başvuru Dilekçesi'ni hazırlayabilmekteyiz. Bilge Patent Limited'in ana faaliyet konusunun Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları olması nedeniyle, marka tescili dışındaki konularda da (patent tescili, faydalı model tescili, endüstriyel tasarım tescili, coğrafi işaret tescili, yazılım tescili, entegre devre topografyası tescili vb.) size doğrudan çözümler sunabilmekteyiz. Ayrıca, alan adı tahsisine bağımlı olmaksızın da Marka Tescil hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Bu konuda, uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyimlerimizin farkını hissedeceksiniz.

 

Marka Tescili Hakkında Genel Bilgiler...

Markalar, en basit tanımıyla; herhangi bir ürünün/hizmetin size ait olduğunu gösteren isim ya da işaretlerdir. Sosyal hayatta nasıl ki bir kimliğe sahipseniz ve bu kimlik sizi tanımlayarak diğer insanlardan ayırıyorsa; ticari hayatta da, markanız/markalarınız aynı şekilde size ait olan malların/hizmetlerin diğer kişilerin ve/veya kuruluşlarınkinden ayırt edilmesini sağlar/sağlarlar. Markalar, tüketiciler ile aranızdaki köprü gibidir. Tüketiciler size bu köprü üzerinden ulaşır.

Akademik olarak, fikri ve sınaî mülkiyet hakları bağlamında marka ise; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaretleri içerir.

Tanımdan da yola çıkarak diyebiliriz ki; "Markanın esaslı unsuru; herhangi bir işletmenin, ürünlerini/hizmetlerini, başka işletmelerin benzer mallarından/hizmetlerinden ayırd edici nitelik taşımasıdır." Bu nedenle, işletmeler için zamanla belirli bir maddi değer kaynağı haline gelmektedirler. Dolayısıyla; korunması, takip edilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla profesyonel olarak yönetilmesi gerekmektedir.

Neden Marka Tescili Yapılmalı ?!...

Uzun yıllardan beri gündemde olmasına karşın, gümrük birliğine de üye olduktan sonra, yurt dışından çok sayıda ikâme malların/hizmetlerin yurt içine girmesiyle artan rekabet nedeniyle, ülkemizde yeni yeni kendini bulan bir uygulama marka tescili. Piyasada aynı üründen/hizmetten çok sayıda olması, ürün/hizmet sahiplerini bir şekilde kendi ürünlerinin tanınmasını sağlayacak çalışmalar yapmaya itmektedir. Bunun için en uygun yol ise, ürünlerini/hizmetlerini diğerlerinden ayıracak adlandırmalar/işaretler kullanmak; yani, ürünlerine/hizmetlerine bir marka belirlemektir.

Markalar, işletmelerin kurumsal kimliğini yansıtan en önemli unusrlardır. Bu bağlamda, işletmelerin/şirketlerin ticaret unvanları, kurumsal kimlik arayışları için, tek başına, tam anlamıyla bir çözüm üretememektedirler / üretemeyeceklerdir de!

Ancak, ürün/hizmet sahipleri, bu kadar çok markanın olduğu bir ortamda da, kendi markalarının öne çıkmasını sağlamak zorundalar. Bu nedenle, marka olarak seçecekleri işaretlerin veya adlandırmaların insan zihnine hitap edip, onları etkileyecek nitelikte olması gerekmektedir. Ardından, çok iyi bir tutundurma politikası izleyerek markalarının tercih edilebilir olması sağlanmak zorundalar. Günümüzde, markalarının işletmeleri için birer değer haline dönüşmesini başarabilen firmalarda, soyut bir varlık olan markalarının maddi değeri, işletmelerinin maddi değerinin çok üzerindedir. Dolayısıyla, olağanüstü bir entellektüel sermaye kimliği kazanan markanın tescil edilerek korunması, artık zorunlu hale gelmiştir. Hatta bu durum, ulusal boyutları aşarak uluslararası bir anlayış kazanmıştır ki; halihazırda, ülkemizde markaların korunması, diğer pekçok ülkede olduğu gibi, bahsi geçen uluslararası anlayış çerçevesinde şekillenmiştir.

Markaların korunması, hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde, Türkiye'nin de 1930 yılında üye olduğu Paris Anlaşması kriterlerine göre düzenlenmektedir. Türkiye'de markalar, 1995 yılında yürürlüğe giren 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde tescil edilerek korunmaktadırlar.

Marka Tescil Süreci Nasıl İşler ?!...

Tescil işleminin ilk; hatta, belki de en önemli aşaması, "ön araştırma"dır. Ön araştırmayı, "hostoky.NET"in veri tabanını kullanarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Araştırma, tescil ettirmek istediğiniz markanın aynısı veya benzerleri için daha önce başvuru yapılıp yapılmadığı konusunda fikir sahibi olmanızı ve buna görek hareket etmenizi sağlamaktadır. Böylece, araştırma sonucuna bağlı olarak yapılacak bir değerlendirmeyle, daha sonra karşılaşabileceğiniz zaman ve hak kayıpları daha başvuru yapmadan önlenebilmektedir.

Araştırma sonucu değerlendirmenin olumlu olması halinde, tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsü'ne "başvuru" yapılabilir. Markanız tescil başvurusunu yaptığınız tarih itibariyle korunmaya başlamaktadır. Fakat, tescil işlemleri ortalama 15(on beş) - 16(on altı) ayda tamamlanmaktadır: Başvuruyu müteakip, ilk 7(yedi) ila 8(sekiz) ay Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli şartlar ve tescil edilebilirlik kriterleri(556 s. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 7) bakımından incelenir. Bu aşamada, Enstitü markayı kabul edebilir ya da tamamen veya kısmen reddedebilir. Başvurunun kabul edilmesi veya kısmen kabul edilmesi durumunda, üçüncü kişilerin görüşlerine sunulmak üzere 3 (üç) aylık bir "ilan" söz konusudur. Herhangi bir itraz gelmediği takdirde Enstitü bu durumu vekile veya başvuru sahibine bildirir. Bu bildirimden sonra, Enstitü tarafından talep edilen noksanlıkların tamamlanmasının ardından ortalama 2 (iki) ayda "tescil belgesi düzenlenerek" vekile ya da başvuru sahibine gönderilir.

Tescil için gerekli bilgiler/belgeler şunlardır: Marka örneği, Mal/Hizmet Listesi (Markanın kullanılacağı malların/hizmetlerin tespit edilmesi ve bunların belirtilmesi gerekir.) ve Vekaletname (Noter tasdiği gerekmemektedir.).

Markalar, tescil edilmeleri halinde, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 10(on) yıl için korunurlar. Bu süre, her 10(on) yılda bir yenileme yapmak kaydıyla sürekli uzatılabilmektedir. Ancak, burada unutulmaması gereken nokta; markaların 10(on)'ar yıllık koruma dönemleri içinde, herhangi bir zorunlu(haklı) sebep olmaksızın kullanımına 5(beş) yıl ya da daha uzun süre ara verilmemesidir!

Yurt Dışı Marka Tescili Hakkında Bilgiler ?!...

Bazı istisnai durumlar söz konusu olmakla birlikte, genel olarak her sınaî hak yalnızca tescil edildiği ülke sınırları içinde hukuksal koruma sağlar. Dolayısıyla; markaların tescilinin koruma çerçevesi hangi ülkede tescil edilmişse onunla sınırlıdır. Günümüzde ticaretin, bireysel kimliklerin üstüne çıkarak ülkeler arasındaki sınırları yalızca kağıt üstünde haritalara hapsetmesi, mal/hizmet üreticileri için yurt dışı marka tescilini kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmiştir. Tüm dünyaya mal/hizmet sunarak büyümek için geliştirilecek en önemli stratejilerden biri markalaşmadır. Üreticiler için, markalaşma çabalarının, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da olumlu sonuçlar vermesi, ancak markalarını tescil ettirerek korudukları ölçüde etkili olacaktır. Ürettikleri mallar/hizmetler için, ihracat yaptıkları ülkelerde markalarını tescil ettirmemelerinin pek çok olumsuz sonuçları olabilecektir:
 

1) İhraç ettikleri ürünlerine, daha gümrükten bile geçemeden el koyulabilecektir.
2) Uzun yıllardır kullandıkları ve büyük yatırımlar yaptıkları markaları, ihracat yaptıkları ülkelerde başkaları tarafından tescil ettirilebilir. Bu durum, zaman zaman markanın kaybedilmesine; yani, katlanılan tüm maliyetlerin bir kambur olarak işletmelerin üzerinde kalmasına neden olabilir. Veya, bu durumu düzeltmek için ayrıca farklı maliyetlere katlanılması gerekebilir. Her durumda işletmeler, hem zamandan kaybedecek hem de maddi kayba uğrayacaklardır.
3) Ürünün çeşidine bağlı olarak girilecek ülkelerin pazarlarında, yapılması gereken başka belgelendirmeler(izin, kalite vb.) için marka tescili zorunluluğu olabilecektir. Markasız bir ürünle, hedeflenen bu pazara girilemeyecektir.


Yurt dışında marka tescili için geçerli, belli başlı 3 (üç) yöntem vardır: Her ülkenin kendi patent ofisine(bireysel) başvuru yapmak, Avrupa ülkelerini kapsayan Avrupa Topluluğu Markası(CTM) için Avrupa Birliği nezdinde oluşturulan ve İspanya'nın Alicante şehrinde bulunan OHİM'e (Office for the Harmonization in the Internal Market) başvuru yapmak ve son olarak Madrid Protokolü çerçevesinde birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapmak.


Bireysel Başvuru :

Her ülkenin kendi bünyesinde başvuru yapmak, her ülkede ayrı bir vekil bulup anlaşma yapmak ve her ülkenin kendi iç mevzuatına uygun başvuru yapmayı gerektirmektedir. Bu, maddi kayba neden olmakla birlikte her ülke için yapılan ayrı ayrı bürokratik işlemler nedeniyle zaman kaybına da neden olmaktadır.

Avrupa Topluluğu Markası (CTM) :

Avrupa Topluluğu Markası (CTM) ise, bürokratik işlemlerin tek bir kanaldan yürütülmesi nedeniyle zaman kaybının ve aşırı maliyet yükünün önüne geçmekte; ancak, başka dezavantajlar barındırmaktadır. Bu başvuru yönteminde tescil ettirilmek istenen markanın, ülkelerden birinde dahi daha önce tescil edilmiş olması halinde, başvuru diğer ülkelerde de reddedilmektedir. Böyle bir durumda başvuru, markanın tescilli olmadığı diğer ülkeler için bireysel başvuruya dönüştürülebilmektedir. Ancak, bu sefer de, bireysel başvurunun dezantajlarıyla uğraşmak söz konusu olmaktadır.

Madrid Protokolü Sistemi :

Türkiye'nin de 1999 yılından beri üyesi olduğu Madrid Protokolü, yurt dışı marka tescili işlemlerinde, işletmeler için en ekonomik ve işlevsel olanıdır. Bugün itibariyle, Türkiye hariç üye ülke/bölge sayısı 87 (seksen yedi) olmakla birlikte, her geçen gün artmaktadır. Tescil bavurusu, tüm üye ükeleri kapsayabileceği gibi, seçilecek bir veya daha fazla sayıda ülkede için de yapılabilmektedir. Madrid Protokolü Sisteminde başvuru yapılması, özellikle ülke sayısının fazla olduğu durumlarda, işletmeler için çok daha ekonomik maliyetler sunmakta; aynı zamanda, işlemlerin tek bir kanaldan yürütülmesi nedeniyle bürokrasiyi de en aza indirmektedir. hostoky.NET olarak müşterilerimize önerlilerimiz de bu doğrultudadır.

 

Markalar Üzerinde Yapılabilecek İşlemler ?!...

Daha önce başvurusu yapılmış/tescil edilerek markalar siciline işlenmiş markalar üzerinde yapılabilecek ve kayda alınması gereken işlemler şunlardır:

    - Devir,
    - Teminat Olarak Gösterme,
    - Haciz, Lisans,
    - Adres Değişikliği,
    - Unvan Değişikliği,
    - Nev'i Değişikliği,
    - Birleşme,
    - Yenileme.

Tescilli markalar üzerinde meydana gelen her değişikliğin Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi ve markalar siciline işlenmesi gerekir. Yapılan herhangi bir değişikliğin bildirilmemesi, zaman içinde meydana gelebilecek bazı hukuksal problemlerin çözümlenmesi aşamasında, marka sahipleri için önemli birer engel teşkil edebilmektedir.

hostoky.NET olarak; müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, yukarıda belirtilen işlemler için, sözleşmelerin hazırlanmasından markalar siciline kayda kadar tüm hizmetler, kendilerine en iyi faydayı sağlayacak şekilde, tarafımızdan titizlikle sunulmaktadır.

Marka Tescil İşlemlerinde Kullanılan Nice (Nis) Sınıf Listesi ?!...

Marka tescil işlemleri belirli bir sınıflandırma çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu sınıflandırma, mal/hizmet çeşidine, fonksiyonuna vb. gibi ayrıntılara göre hazırlanmıştır. Sınıf sayısı toplamda 45 olup, çok sayıda alt bentten oluşmaktadır. 01-34 arası sınıflar, malları; diğer bir deyişle, ürettiğiniz ve ürün üzerine ya da ambalajı üzerine markanızı koyduğunuz ürünler için kullanılmaktadır. 35-45 arası sınıflar ise, hizmet sektöründe faaliyet gösteren markaları kapsamaktadırlar. Marka tescili için sipariş verirken, sınıf sayısını ve hangi sınıfta/sınıflarda markanızı tescil ettirmek istediğinizi belirtmek zorundasınız. 01.01.2013 tarihi itibariyle revize edilen güncel sınıf detayları aşağıdaki gibidir:

1. SINIF
01.01. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.
01.02. Gübreler ve topraklar.
01.03. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.
01.04. Yangın söndürücü maddeler.
01.05. Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar.


2. SINIF
02.01. Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler.
02.02. İşlenmemiş doğal reçineler.
02.03. Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.


3. SINIF
03.01. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.
03.02. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).
03.03. Sabunlar.
03.04. Diş bakımı ürünleri.
03.05. Aşındırıcı ürünler (zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil).
03.06. Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap vb. için ).


4. SINIF
04.01. Sınai amaçlı yağlar, gresler (kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler dahil).
04.02. Katı yakıtlar (odun hariç).
04.03. Sıvı ve gaz yakıtlar ile bunların kimyasal olmayan katkıları.
04.04. Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.


5. SINIF
05.01. İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.
05.02. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı olan ya da olmayan diyet maddeleri; besin takviyeleri, zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler.
05.03. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).
05.04. Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri).
05.05. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler.
05.06. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular.
05.07. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.


6. SINIF
06.01. Değerli olmayan maden cevherleri.
06.02. Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamülleri.
06.03. Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme veya inşaat amaçlarıyla yapılmış metalden malzemeler ve araçlar, metalden portatif merdivenler dahil.
06.04. Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.
06.05. Metalden mamül kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları.
06.06. Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.
06.07. Hırdavatçı (nalburiye) eşyası.
06.08. Havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.
06.09. Metalden mamül işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).
06.10. Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları (metalden vanalar; sondaj boruları dahil).
06.11. Madeni para kasaları.
06.12. Metalden mamul demiryolu malzemeleri.
06.13. Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri.
06.14. Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç).
06.15. Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri.
06.16. Metalden mamül kapaklar, şişe kapakları.
06.17. Madeni direkler.
06.18. Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler.


7. SINIF
07.01. Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.
07.02. İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
07.03. Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil).
07.04. Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl / meyve / sebze / gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar.
07.05. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları, kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar.
07.06. Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.
07.07. Lastik sökme ve takma makineleri.
07.08. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.
07.09. Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.
07.10. Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.
07.11. Matbaa makineleri.
07.12. Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).
07.13. Tekstil makineleri,dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar .
07.14. Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil).
07.15. Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.
07.16. Otomatik satış makineleri. 07.17. Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.
07.18. Elektrikli ve elektronik açma kapama mekanizmaları.


8. SINIF
08.01. Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.
08.02. Kesici ve dürtücü silahlar.
08.03. Traş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil alet ve cihazlar (elektrikli saç düzleştiricileri ve kıvırıcıları, makaslar dahil).
08.04. Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz) aletler.
08.05. Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler.


9. SINIF
09.01. Bilimsel amaçlı ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuvarlarda kullanılan malzemeler.
09.02. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil).
09.03. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar.
09.04. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.
09.05. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.
09.06. Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar.
09.07. Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.
09.08. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.
09.09. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.
09.10. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler dahil).
09.11. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.
09.12. Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.
09.13. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil, yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil).
09.14. Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar.
09.15. Dekoratif mıknatıslar.


10. SINIF
10.01. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.
10.02. Yapay organlar ve protezler.
10.03. Tıbbi ortopedik malzemeler.
10.04. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.
10.05. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler.
10.06. Prezervatifler (kondom/kaput).
10.07. Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.


11. SINIF
11.01. Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).
11.02. Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).
11.03. İklimlendirme ve havalandırma cihazları.
11.04. Soğutucular ve dondurucular.
11.05. Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar (elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).
11.06. Sıhhi tesisat, vitrifiye ürünleri; musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, evyeler, lavabolar.
11.07. Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.
11.08. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar).
11.09. Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.
11.10. Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.
11.11. Pastörize ve sterilize edici makineler.


12. SINIF
12.01. Motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için motorlar, parçalar (motosikletler, mobilet dahil).
12.02. Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları.
12.03. Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları, taşıtlar için damperler, kaldırma tertibatları.
12.04. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler.
12.05. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.
12.06. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.
12.07. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.
12.08. Patinaj zincirleri, takozlar.
12.09. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.
12.10. Lastik şişirme pompaları.
12.11. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.
12.12. Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar.
12.13. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler.
12.14. El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar.
12.15. Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler..
12.16. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç).
12.17. Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç).


13. SINIF
13.01. Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları.
13.02. Ağır silahlar, havanlar, roketler.
13.03. Havai fişekler.
13.04. Kişisel kullanım için koruyucu gazlar.


14. SINIF
14.01. Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.
14.02. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).


15. SINIF
15.01. Müzik aletleri ve kutuları.


16. SINIF
16.01. Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç); kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler, ambalaj ve sarma amaçlı kağıtlar, karton kutular.
16.02. Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri.
16.03. Matbaa ve ciltleme malzemeleri.
16.04. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar).
16.05. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil).
16.06. Büro makineleri.
16.07. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.


17. SINIF
17.01. Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.
17.02. Yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolguları, contalar, o-ringler dahil).
17.03. Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç).


18. SINIF
18.01. İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.
18.02. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar (çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil).
18.03. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.
18.04. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.


19. SINIF
19.01. İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı gibi malzemeler.
19.02. Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı / inşaat / yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler dahil.)
19.03. Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.
19.04. Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.
19.05. Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.
19.06. İnşaatlar için cam ürünleri.
19.07. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.
19.08. Akvaryum kumları.


20. SINIF
20.01. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar.
20.02. Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları.
20.03. Aynalar.
20.04. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları.
20.05. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler.
20.06. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler.
20.07. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar.
20.08. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları.
20.09. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları.
20.10. Sepetler, balıkçı sepetleri.
20.11. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar.
20.12. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.
20.13. Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.


21. SINIF
21.01. Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri (boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları, makine parçası olmayan elektrikli fırçalar dahil).
21.02. Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar.
21.03. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfa dahil elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, kap kacak, vazolar.
21.04. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları.
21.05. Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar).
21.06. Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları.
21.07. Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri, tuvalet taşı delikleri için kapaklar (sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar dahil).
21.08. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),
elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular.
21.09. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar.
21.10. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).
21.11. Spor müsabakalarında verilen kupalar.


22. SINIF
22.01. Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları.
22.02. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar).
22.03. Tekstilden mamul ambalaj torbaları.
22.04. Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).
22.05. Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.


23. SINIF
23.01. Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.


24. SINIF
24.01. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar.
24.02. Ev tekstil ürünleri; perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular.
24.03. Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler.


25. SINIF
25.01. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar.
25.02. Ayak giysileri.
25.03. Baş giysileri.


26. SINIF
26.01. Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar.
26.02. Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler.
26.03. Yapma çiçekler, yapma meyveler.
26.04. Takma saçlar ve saç aksesuarları.


27. SINIF
27.01. Halılar, kilimler, yolluklar.
27.02. Seccadeler.
27.02. Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolium).
27.03. Spor amaçlı minderler.
27.04. Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.


28. SINIF
28.01. Oyunlar ve oyuncaklar (Banyo ya da yüzme esnasında kullanılan hava ile şişirilen oyuncaklar dahil).
28.02. Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil).
28.03. Hayvanlar için oyuncaklar.
28.04. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar.
28.05. Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.
28.06. Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler, kağıttan parti şapkaları.


29. SINIF
29.01. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.
29.02. Kuru bakliyat. 29.03. Hazır çorbalar, bulyonlar.
29.04. Zeytin, zeytin ezmeleri.
29.05. Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).
29.06. Yenilebilir bitkisel yağlar.
29.07. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler.
29.08. Kuru yemişler.
29.09. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.
29.10. Yumurtalar, yumurta tozları.
29.11. Patates cipsleri.


30. SINIF
30.01. Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.
30.02. Makarnalar, mantılar, erişteler.
30.03. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.
30.04. Bal, arı sütü, propolis.
30.05. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler.
30.06. Mayalar, kabartma tozları.
30.07. Her türlü un, irmikler, nişastalar.
30.08. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.
30.09. Çaylar, buzlu çaylar.
30.10. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.
30.11. Sakızlar.
30.12. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.
30.13. Tuz.
30.14. Hububat (tahıl) ve mamulleri.
30.15. Pekmez.


31. SINIF
31.01. Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.
31.02. Ormancılık ürünleri.
31.03. Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil).
31.04. Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.
31.05. Hayvan yemleri.
31.06. Malt (insan tüketimi için olmayan).


32. SINIF
32.01. Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.
32.02. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.
32.03. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.


33. SINIF
33.01. Alkollü içecekler (biralar hariç).


34. SINIF
34.01. Tütün ve tütün mamulleri.
34.02. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler (pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar dahil).
34.03. Kibritler.


35. SINIF
35.01. Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).
35.02. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.
35.03. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri.
35.04. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.
35.05. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.
35.06. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).
* Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz!


36. SINIF
36.01. Sigorta hizmetleri.
36.02. Finansal ve parasal hizmetler.
36.03. Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.
36.04. Gümrük müşavirliği hizmetleri.


37. SINIF
37.01. İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.
37.02. Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.
37.03. Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve yakıt dolumu).
37.04. Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.
37.05. Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.
37.06. Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.
37.07. Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.
37.08. Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.
37.09. Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.
37.10. Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.
37.11. Saat tamiri hizmetleri.
37.12. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.
37.13. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.


38. SINIF
38.01. Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.
38.02. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).
38.03. Haber ajansı hizmetleri.


39. SINIF
39.01. Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).
39.02. Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.
39.03. Tekne barındırma hizmetleri.
39.04. Boru hattı ile taşıma hizmetleri.
39.05. Elektrik dağıtım hizmetleri.
39.06. Su temin hizmetleri.
39.07. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.
39.08. Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.
39.09. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.


40. SINIF
40.01. Adi metallerin işleme hizmetleri.
40.02. Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri.
40.03. Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri (banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri dahil).
40.04. Gıdaların işlenmesi hizmetleri.
40.05. Hayvan kesim hizmetleri.
40.06. Deri ve kürk işleme hizmetleri.
40.07. Saraçlık hizmetleri.
40.08. Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.
40.09. Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.
40.10. Ahşap ve kereste işleme hizmetleri.
40.11. Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.
40.12. Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri.
40.13. Cam ve optik cam işleme hizmetleri.
40.14. Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri.
40.15. Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri.
40.16. Çömlekçilik hizmetleri.
40.17. Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri.
40.18. Kağıdın işlenmesi.
40.19. Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.
40.20. Plastik işleme hizmetleri.


41. SINIF
41.01. Eğitim ve öğretim hizmetleri.
41.02. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.
41.03. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri.
41.04. Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).
41.05. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
41.06. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.
41.07. Fotoğrafçılık hizmetleri.
41.08. Tercüme hizmetleri.


42. SINIF
42.01. Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri.
42.02. Bilgisayar hizmetleri; bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık ve kiralanması hizmetleri.
42.03. Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.
42.04. Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.


43. SINIF
43.01. Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.
43.02. Geçici konaklama hizmetleri.
43.03. Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.
43.04. Hayvan bakım evleri hizmetleri.


44. SINIF
44.01. Tıbbi hizmetler.
44.02. Güzellik bakımı hizmetleri.
44.03. Veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili hizmetler.
44.04. Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler.


45. SINIF
45.01. Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).
45.02. Güvenlik hizmetleri.
45.03. Evlendirme büroları hizmetleri.
45.04. Cenaze hizmetleri.
45.05. Giysi kiralama hizmetleri.
45.06. Yangın söndürme hizmetleri.
45.07. Refakat etme hizmetleri.

Marka Araştırma ve Marka Takip İşlemleri ?!...

Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım için başvuru yapmadan önce ONLINE ARAŞTIRMA, başvuru yaptıktan sonra da ONLINE DOSYA TAKİBİ işlemlerinizin tamamını bu bölümden yürütebilirsiniz.

MARKA PATENT / FAYDALI MODEL ENDÜSTRİYEL TASARIM
ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA
DOSYA TAKİBİ DOSYA TAKİBİ DOSYA TAKİBİ


Bu bölümden erişeceğiniz bilgilerin tamamı, Türk Patent Enstitüsü(TPE) veritabanına bağlanılarak alınmaktadır. Her türlü tasarrufta bulunma hakkı ve yetkisi TPE'ye aittir. TPE'nin izni olmaksızın, münhasıran ticari amaçlarla kullanılamaz. TPE tarafından yayınlanan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sürekli kontrol edilerek en üst düzeyde fayda sağlamak amacıyla iyileştirilmeke birlikte, asla hata olmayacağı garantisi verilmemektedir. Araştırma esnasında sağlanan veriler yalnızca bilgi amaçlı olup, araştırma sonuçlarına dayanarak yapacağınız başvurularınızın kesinlikle tescil edileceği anlamını taşımamaktadır.

Markanızı yalnızca fiilen kullanacağınız ya da kullanmayı düşündüğünüz alanlarda tescil ettirmek istediğiniz takdirde, ön araştırmanızı da yalnızca bu alanlarda yaparak pek çok arama sonucunun içinde kaybolmaktan kurtulabilirsiniz. Marka araştırması esnasında kullanılan, 01.01.2013 tarihi itibariyle revize edilerek güncellenen Nice (Nis) Sınıflandırmasını içeren "SINIF LİSTESİ"ne buradan ulaşabilirsiniz.

Online Araştırma (online marka araştırma, online patent araştırma, online tasarım araştırma) için; açılan pencerede ilgili bölümlerin tamamını veya bazı bölümlerini doldurup, onay kodunu girdikten sonra sonuçları listeleyebilirsiniz.

Dosya takibi (online marka dosya takibi, online patent dosya takibi, online tasarım dosya takibi) için; başvuru esnasında elde ettiğiniz "KAYIT NUMARASI"nı veya "DOSYA NUMARASI"nı kullanabilirsiniz. Dosya numaranız, tescil sürecinin tamamlanmasının ardından, aynı zamanda tescil numaranız olarak işleme alınacaktır.

Marka Tescili İçin Nasıl Sipariş Verebilirim ?!...

Marka tescili için sipariş vermeden önce, markanızın tescil edilebilirliği konusunda araştırma ve değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın sonucunda, markanızın tescil edilebileceği yönünde bir karara varılırsa, siparişinizi vererek tescil sürecinin başlatılmasını talep edebilirsiniz. Bazen, marka tescile müsait olmasa bile, yalnızca .com.tr uzantılı alan adının alınabilmesi için gerekli olan başvuru belgesinin elde edilebilmesi için de başvuru yapılabilmektedir. Bu tür bir başvuru yapacaksanız, başvuru aşamasında belirtmeniz önem taşımaktadır.

Tescil sürecinin başlatılabilmesi için, siparişiniz tarafımıza ulaştıktan sonra; matbuu bir sözleşme ile vekaletname hazırlanacaktır. Bunlar, faks veya e-mail yoluyla hazırlnabilmektedir. Söz konusu sözleşme ile vekaletnamenin imzalanarak (Şirketler için ayrıca kaşe gereklidir.) firmamıza geri gönderilmesinin ardından işlemler başlatılacaktır. Başvuru dosyanızın kayda girebilmesi için, sözleşme ve vekaletnameye ek olarak başvuru masrafının da ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz bir logonuz varsa, başvuru aşamasında logo örneğini de göndermeniz gerekmektedir. Sonradan başvuruya logo eklenmesi mümkün değildir.

Aşağıdaki "satın al" butonunu tıklayarak sipariş sürecini başlattığınızda, tescil ettirmek istediğiniz markanız/markalarınız ile hangi markanın hangi sınıfta tescil edileceğini, sipariş için ek açıklamalar başlığı altında yer alan markayla ilgili kutuya yazmanız gerekmektedir.

Marka araştırma, sınıf belirleme ve benzeri konularda bilgi sahibi değilseniz, sipariş vermeden/satın almadan önce firmamızla irtibata geçebilirsiniz. Bu durumda, markanız / markalarınız için gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları ile kodlama (sınıflandırma) çalışmaları, firmamızın deneyimli çalışanları tarafından sizin adınıza ücretsiz olarak yapılacaktır. Böylece, zaman içinde yaşanabilecek olası sorunların da önüne geçilmesi mümkün olabilecektir!

Marka Tescili
Aynı gün marka başvuru belgesi (.com.tr alan adı için)...
Ücretsiz marka benzerlik takibi...
Ücretsiz marka yenileme takibi...
$99 / 10 yıl